لیست همه Attribute ها در HTML

اتریبیوت چیست و اتریبیوت های در html

لیست همه Attribute های HTML
لیست همه Attribute های HTML

منظور از صفت یا خاصیت یا Attribute اتریبیوت چیست؟ خاصیت های عمومی یا همگانی چه خاصیت هایی هستند؟ آیا Attribute ها باعث ایجاد تغییر در استایل کد های HTML ما نیز می‌شوند؟ در این مقاله می‌خواهیم لیست کاملی از Attribute ها را با شما به اشتراک بگذاریم و همچنین توضیحاتی در رابطه با آن ها به شما منتقل کنیم.

پادکست های علی اسماعیلی در میزفا

منظور از Attribute یا صفت

همانطور که در مقاله صفت ها در HTML گفتیم:

به وسیله ی صفت ها در HTML می‌توانیم ویژگی ها و تنظیمات خاصی را به تگ های HTML اعمال نماییم و کنترل بیشتری بر روی تگ های HTML داشته باشیم از این رو صفت ها یکی از مهم ترین و اصلی ترین بخش ها در HTML هستند . به عنوان مثال با استفاده از صفت id می توانیم یک شناسه ی منحصر به فرد به تگ های HTML نسبت دهیم .

شما می‌توانید اطلاعات کاملی در رابطه با صفت‌های عمومی در دو مقاله آشنایی با صفات عمومی HTML بخش اول و صفات عمومی HTML بخش دوم بخوانید.

لیست کلی Attribute ها

لیست زیر کلیه صفت های موجود در HTML از ابتدا تا امروز است که شما می‌توانید با توضیحات تکمیلی با آن‌ها آشنا شوید.

صفت یا Attribute مخصوص تگ‌ های توضیحات
accept  input نوع فایل هایی که در سرور پذیرفته می شود را مشخص می کند(فقط برای type = “file”)
accept-charset  form نوع انکود فرم را تعیین می کند
accesskey Global Attributes کلید میانبر برای فعال سازی/تمرکز روی یک عنصر
action  form مشخص می کند مقدار form-data هنگام دکمه ثبت به کجا ارسال شود
align در HTML 5 پشتیبانی نمی‌شود. چیدمان عنصر را نسبت به عنصر احاطه شده تعیین می کند. از css استفاده کنید
alt  area ,  img ,  input متن جایگزین را هنگامی که عنصر اصلی امکان نمایش را ندارد تعیین میکند.
async  script تعیین می کند اسکریپت به صورت ناهمگام اجرا شود(فقط برای اسکریپت های بیرونی)
autocomplete  form ,  input تعیین می کند تگ  form  یا تگ  input  قابلیت تکمیل خودکار داشته باشد
autofocus  button ,  input ,  select ,  textarea عنصری که باید در هنگام بارگیری صفحه focus دریافت کند را مشخص می کند.
autoplay  audio ,  video تعیین می کند ویدیو یا صوت به محض اماده شدن بارگیری شود
bgcolor در HTML 5 پشتیبانی نمی‌شود. رنگ پس زمینه یک عنصر را تعیین می کند از css استفاده کنید
border در HTML 5 پشتیبانی نمی‌شود. ضخامت حاشیه عنصر را مشخص می کند از css استفاده کنید.
charset  meta ,  script انکود را تعیین می کند
checked  input مشخص می کند عنصر    باید در هنگام بارگیری صفحه در حالت پیش انتخاب باشد (type=”checkbox”  و type=”radio”)
cite  blockquote ,  del ,  ins ,  q آدرسی که متن نقل شده، حذف شده یا اضافه شده را تعیین می کند
class Global Attributes برای یک عنصر یک یا چند نام کلاس مشخص می کند(به یک کلاس در صفحه استایل ارجاع می دهد)
color در HTML 5 پشتیبانی نمی‌شود. رنگ متن یک عنصر را تعیین می کند. از css استفاده کنید.
cols  textarea ضخامت عنصر تگ texterea را تعیین می کند
colspan  td ,  th تعداد ستون های یک جدول را برای span تعیین می کند
content  meta مقدار نسبت داده شده به http-equiv یا نام خاصیت را تعیین می کند
contenteditable Global Attributes تعیین می کنند محتوای یک عنصر قابل تغییر است یا خیر
controls  audio ,  video تعیین می کند کنترل های صوت و ویدیو باید نمایش داده شوند یا خیر(کنترل مانند توقف، ادامه و اجرا)
coords  area گوشه های تگ area را مشخص می کند
data  object لینک منابعی که توسط ابجکت استفاده می شوند را تعیین می کند
data-* Global Attributes برای ذخیره داده سفارشی خصوصی برای صفحه یا اپلیکیشن استفاده می شود.
datetime  del ,  ins ,  time تاریخ و زمان را تعیین می کند
default  track مشخص می کند track در صورتی که تنظیمات کاربر جایگزین دیگری برای آن ندارد فعال شود.
defer  script اسکریپتی که پس از اتمام تجزیه(بارگیری؟) اجرا می شود را مشخص می کند(فقط برای اسکریپت های یبرونی)
dir Global Attributes جهت متن داخل عنصر را مشخص می کند
dirname  input ,  textarea جهت متون فرم را که ثبت می شوند تعیین خواهد کرد
disabled  button ,  fieldset ,  input ,  optgroup ,  option ,  select ,  textarea عنصر یا گروه عناصر تعیین شده را غیرفعال می کند
download  a ,  area لینک مقصدی که پس از کلیک کاربر بر روی hyperlink دانلود می شود را تعیین می کند.
draggable Global Attribute تعیین می کند یک عنصر قابل کشیدن هست یا نه
dropzone Global Attribute مشخص می کند داده های کشیده شده در هنگام انداختن باید کپی، حرکت یا لینک شوند یا خیر
enctype  form مشخص می کند داده های فرم هنگام دکمه ثبت چگونه باید برای سرور انکود شوند(فقط برای متد post)
for  label ,  output تعیین می کند کدام عنصر فرم برای محاسبات و برچسب است.
form  button ,  fieldset ,  input ,  label ,  meter ,  object ,  output ,  select ,  textarea نام فرمی که عنصر به آن تعلق دارد را تعیین می کند.
formaction  button ,  input مشخص می کند داده های فرم در هنگام دکمه تایید به کجا ارسال شوند. فقط برای type = submit
headers  td ,  th هدر های سلول مربوطه را مشخص می کند.
height  canvas ,  embed ,  iframe ,  img ,  input ,  object ,  video ارتفا عنصر را مشخص می کند
hidden Global Attribute تعیین میکند که یک عنصر یا تگ نمایش داده شود یا خیر.
high  meter برد را تعیین می کند که یک مقدار بالا در نظر گرفته می شود.
href  a ,  area ,  base ,  link url صفحه ای که لینک به آن می رود را مشخص می کند.
hreflang  a ,  area ,  link زبان داکیومنت لینک شده را مشخص می کند
http-equiv  meta یک هدر http برای خاصیت content ارائه می دهد
id Global Attribute شناسه یکتای عنصر را مشخص می کند
ismap  img یک عکس را به عنوان نقشه تصویری سمت سرور تعیین می کند
kind  track نوع متن عنصر track را مشخص می کند
label  track ,  option ,  optgroup عنوان متن track را مشخص می کند
lang Global Attribute زبان محتوای داخل عنصر را مشخص می کند
list  input به یک عنصر  datalist  که حاوی انتخاب های پیش تهیه شده برای یک عنصر  input  است رجوع می کند
loop  audio ,  video تعیین می کند ویدیو/صوت به صورت پشت سر هم اجرا شود
low  meter برد را که به صورت کم در نظر گرفته شده است را تعیین می کند
max  input ,  meter ,  progress حداکثر مقدار عنصر را مشخص می کند
maxlength  input ,  textarea حداکثر طول کاراکتر های مجاز عنصر را مشخص می کند
media  a ,  area ,  link ,  source ,  style مشخص می کند داکیومنت برای چه رسانه/دستگاهی بهینه است
method  form نوع متد http ارسال داده فرم را تعیین می کند
min  input ,  meter حداقل مقدار را تعیین می کند
multiple  input ,  select مشخص می کند یک کاربر میتواند بیش از یک مقدار وارد کند
muted  video ,  audio تعیین می کند صدای خروجی ویدیو باید صامت باشد
name  button ,  fieldset ,  form ,  iframe ,  input ,  map ,  meta ,  object ,  output ,  param ,  select ,  textarea نام عنصر را تعیین می کند
novalidate  form مشخص می کند فرم در هنگام تایید، نباید تایید اعتبار شود
onabort  audio ,  embed ,  img ,  object ,  video اسکریپتی که باید در حالت abort اجرا شود را تعیین می کند
onafterprint  body اسکریپتی که باید پس از چاپ داکیومنت اجرا شود را تعیین می کند
onbeforeprint  body اسکریپتی که باید قبل از چاپ داکیومنت اجرا شود را تعیین می کند
onbeforeunload  body اسکریپتی که داکیومنت هنگام خالی شدن باید اجرا کند را مشخص می کند
onblur در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که عنصر هنگام از دست دادن focus اجرا می کند را مشخص می کند
oncanplay  audio ,  embed ,  object ,  video اسکریپتی که هنگام آماده شدن فایل برای اجرا را مشص می کند(هنگامی که فایل به اندازه کافی بافر شد)
oncanplaythrough  audio ,  video اسکریپتی که برای اجرای بدون توقف تمام فایل استفاده می شود.
onchange در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام تغییر مقدار عنصر فعال می شود
onclick در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام کلیک روی عنصر فعال می شود
oncontextmenu در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام اجرای context menu اجرا می شود
oncopy در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام کپی شدن محتویات عنصر فعال می شود
oncuechange  track اسکریپتی که هنگام تغییر در عنصر track فعال می شود
oncut در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام عملیات cut در محتویات عنصر اجرا می شود
ondblclick در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام دابل کلیک روی عنصر فعال می شود
ondrag در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام درگ شدن عنصر فعال می شود
ondragend در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام پایان عملیات درگ فعال می شود
ondragenter در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام درگ شدن بر روی یک هدف معتبر اجرا می شود
ondragleave در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام ترک درگ روی یک هدف معتبر فعال می شود
ondragover در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام پایان یافتن کشیدن یک عنصر روی یک هدف معتبر فعال می شود
ondragstart در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که که هنگام شروع عملیات درگ فعال می شود
ondrop در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام انداختن عنصر درگ شده فعال می شود
ondurationchange  audio ,  video اسکریپتی که هنگام تغییر طول رسانه اجرا می شود
onemptied  audio ,  video اسکریپتی که هنگام بروز یک اتفاق ناگوار و خارج از دسترس قرار گرفتن فایل اجرا می شود(مانند قطع اتصال ناگهانی)
onended  audio ,  video اسکریپتی که هنگام پایان یافتن رسانه اجرا می شود(یک رویداد مناسب برای دادن پیام تشکر برای گوش کردن)
onerror  audio ,  body ,  embed ,  img ,  object ,  script ,  style ,  video اسکریپتی که هنگام بروز خطا  فعال می شود
onfocus در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام دریافت focus روی عنصر اجرا می شود
onhashchange  body اسکریپتی که هنگام مواجه با تغییرات در بخشی از url اتفاق می افتد
oninput در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام دریافت ورودی کاربر فعال می شود
oninvalid در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام نامعتبر بودن عنصر فعال می شود
onkeydown در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام فشرده شدن یک کلید فعال می شود
onkeypress در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام زدن یک کلید فعال می شود
onkeyup در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام رها کردن کلید توسط کاربر فعال می شود
onload  body ,  iframe ,  img ,  input ,  link ,  script ,  style اسکریپتی که بعد از پایان یافتن بارگیری عنصر اجرا می شود
onloadeddata  audio ,  video اسکریپتی که هنگام بارگیری محتوای رسانه فعال می شود
onloadedmetadata  audio ,  video اسکریپتی که هنگام بارگیری محتوای متای(مانند ابعاد و طول رسانه) اجرا می شود
onloadstart  audio ,  video اسکریپتی که هنگام شروع بارگیری فایل رسانه اجرا می شود
onmousedown در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام فشردن کلید موس فعال می شود
onmousemove در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام حرکت موس در محدود عنصر اجرا می شود(اجرای مداوم در حین حرکت)
onmouseout در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام خروجی پوینتز موس از عنصر فعال می شود
onmouseover در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام ورود پوینتر موس به محدود عنصر فعال می شود
onmouseup در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام رها شدن کلید موس فعال می شود
onmousewheel در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام اسکرول شدن چرخ موس فعال می شود
onoffline  body اسکریپتی که هنگام شروع کار افلاین مرورگر اجرا می شود
ononline  body اسکریپتی که هنگام شروع کار انلاین مرورگر اجرا می شود
onpagehide  body اسکریپتی که هنگام کاربر به خارج از صفحه حرکت می کند فعال می شود.
onpageshow  body اسکریپتی که هنگام کاربر به داخل صفحه حرکت می کند فعال می شود
onpaste در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام paste محتوا به داخل یک عنصر فعال می شود
onpause  audio ,  video اسکریپتی که هنگام pause شدن محتوا از طریق عمل کاربر یا با کد اجرا می شود
onplay  audio ,  video اسکریپتی که هنگام شروع اجرای رسانه فعال می شود
onplaying  audio ,  video اسکریپتی که هنگام اجرای رسانه فعال می شود
onpopstate  body اسکریپتی که هنگام تغییر تاریخچه صفحه فعال می شود
onprogress  audio ,  video اسکریپتی که هنگام مرورگر در فرآیند دریافت داده های رسانه است فعال می شود
onratechange  audio ,  video اسکریپتی که هنگام تغییر سرعت پخش اجرا می شود(مثلا زمانی که کاربر حالت پخش آهسته یا سریع را فعال می کند)
onreset  form اسکریپتی که هنگام فشرده شدن کلید ریست روی فرم اجرا می شود.
onresize  body اسکریپتی که هنگام تغییر اندازه صفحه مرورگر اجرا می شود
onscroll در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام اسکرول بار یک عنصر اسکرول می شود
onsearch  input اسکریپتی که هنگام نوشتن چیزی در فیلد جستجو توسط کاربر اجرا می شود(برای input=”search”)
onseeked  audio ,  video اسکریپتی که هنگام قرار گرفتن مقدار خاصیت seeking به false نمایانگر پایان seeking اجرا می شود
onseeking  audio ,  video اسکریپتی که هنگام قرار گرفتن مقدار خاصیت seeking به true نمایانگر فعال شدن seeking اجرا می شود
onselect در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام انتخاب شدن عنصر فعال می شود
onstalled  audio ,  video اسکریپتی که هنگام مرورگر نتواند داده های رسانه را به هر دلیلی بیاورد را اجرا می کند
onstorage  body اسکریپتی که هنگام به روز شدن منطقه ذخیره وب فعال می شود
onsubmit  form اسکریپتی که هنگام ثبت فرم اجرا می شود
onsuspend  audio ,  video اسکریپتی که هنگام آوردن داده های رسانه قبل از تکمیل شدن متوقف می شود را اجرا می کند.
ontimeupdate  audio ,  video اسکریپتی که موقعیت اجرای رسانه تغییر کرد(مانند زمانی که کاربر کاربر به صورت سریع به نقطه ای از رسانه می رود)
ontoggle  details اسکریپتی که هنگام باز یا بسته شدن عنصر  details  فعال می شود
onunload  body اسکریپتی که هنگام تخلیه بار(unload) صفحه یا بستن صفحه مرورگر اجرا می شود
onvolumechange  audio ,  video اسکریپتی که هنگام تغییر ولوم صدای رسانه فعال می شود
onwaiting  audio ,  video اسکریپتی که که هنگام pause رسانه فعال می شود(مانند زمانی که رسانه متوقف میشود تا داده بیشتری بارگیری کند)
onwheel در همه تگ های قابل نمایش اسکریپتی که هنگام چرخاندن چرخ موس به بالا یا پایین بر روی عنصر اجرا می شود.
open  details تعیین می کند جزییات باید به کاربر نمایش داده شوند(open)
optimum  meter مقدار بهینه برای سنجش را تعیین می کند
pattern  input یک الگو برای بررسی مقدار عنصر input تعیین می کند
placeholder  input ,  textarea یک راهنمای(hint) کوتاه برای مقدار مورد انتظار عنصر تعیین می کند
poster  video یک تصویر برای نمایش داده شدن هنگام دانلود ویدیو یا زمانی که کاربر روی دکمه پخش کلیک می کند
preload  audio ,  video تعیین می کند رسانه چگونه باید یا از نظر نویسنده در هنگام بارگیری صفحه بارگیری شود.
readonly  input ,  textarea مشخص می کند عنصر قفط خواندنی است
rel  a ,  area ,  link رابطه بین سند فعلی و سند لینک را تعیین می کند
required  input ,  select ,  textarea تعیین می کند عنصر باید قبل از ثبت فرم پر شود.
reversed  ol تعیین می کند ترتیب لیست باید نزولی باشد
rows  textarea تعداد خطوط قابل دیدن یک عنصر textarea را مشخص می کند
rowspan  td ,  th تعداد ردیف های یک سلول جدول که باید span شوند را تعیین می کند
sandbox  iframe قوانین بیشتری برای محتوای عنصر iframe تعیین می کند.
scope  th مشخص می کند سلول های هدر برای یک ستون ، ردیف یا گروه ستون ها و ردیف ها هدر هستند یا نه
selected  option یک گزینه پیش انتخاب شده برای زمان بارگیری صفحه انتخاب می کند.
shape  area شکل عنصر منطقه را تعیین می کند
size  input ,  select طول کاراکترهای داخل عنصر یا تعداد کاراکتر های قابل نمایش را مشخص می کند.
sizes  img ,  link ,  source اندازه منابع لینک شده را تعیین می کند
span  col ,  colgroup تعداد ستون های برای span را مشخص می کند
spellcheck Global Attributes مشخص می کند گرامر و املای محتویات عنصر بررسی شود یا خیر
src  audio ,  embed ,  iframe ,  img ,  input ,  script ,  source ,  track ,  video آدرس فایل رسانه را مشخص می کند
srcdoc  iframe محتویات html صفحه را برای نمایش در iframe تعیین می کند
srclang  track زبان متن داده track را تعیین می کند(اگر kind=subtitles باشد نیاز است)
srcset  img ,  source آدرس تصویری که در موقعیت های مختلف استفاده میشود را تعیین می کند
start  ol مقدار شروع یک لیست ترتیب داده شده را مشخص می کند
step  input میزان فواصل مجاز برای یک input را مشخص می کند
style Global Attribute استایل برخط یک عنصر را مشخص می کند
tabindex Global Attribute ترتیب تب عنصر را مشخص می کند
target  a ,  area ,  base ,  form محل باز شدن سند لینک شده یا محل ثبت فرم را مشخص می کند
title Global Attribute اطلاعات بیشتری برای یک عنصر تعیین می کند
translate Global Attribute مشخص می کند محتویات عنصر باید ترجمه شود یا نه
type  a ,  button ,  embed ,  input ,  link ,  menu ,  object ,  script ,  source ,  style نوع عنصر را تعیین می کند
usemap  img ,  object یک تصویر را به عنوان تصویر نقشه سمت کلاینت تعیین می کند
value  button ,  input ,  li ,  option ,  meter ,  progress ,  param مقدار عنصر را تعیین می کند
width  canvas ,  embed ,  iframe ,  img ,  input ,  object ,  video طول عنصر را مشخص می کند
wrap  textarea تعیین می کند متن داخل textarea در هنگام ثبت فرم چگونه بسته شود

سخن پایانی

همانطور که مشاهده کردید لیست کلی صفت ها را در جدول بالا برایتان تهیه کردیم، با توجه به تعداد بالای صفت ها احتمال اشتباه وجود داره که خیلی خوشحال میشیم اگر موردی را دیدید بهمون اطلاع بدید.

سورس اصلی این Attribute ها از وب سایت W3Schools می‌باشد.

این مقاله هم تموم شد و امیدوارم لیست کلی Attribute ها اتریبیوت ها براتون مفید بوده باشه. تا فصل بعد…

آپدیت و سئوی مقاله توسط پوریا آریافر / متخصص سئو میزفا

فیلم آموزشی asp.net core 2

علی اسماعیلی
درباره خودم گفتن یا نوشتن کار آسونی نیست. باید تو کم‌ترین حجم مهم‌ترین اطلاعات رو بنویسی. وقتی که اولین بار دستم به کیبورد خورد، ۶ سالم بود. حس جالبی بود؛ زندگیم شده بود ۴ تا کلید WASD روی کیبورد کامپیوتر برای کنترل ماشین. از ۱۰ سالگی که مادرم با فوتوشاپ کار می‌کرد کنارش نشستم و یاد گرفتم. ۱۳ سالم بود که اولین وب‌سایتم رو با پی اچ پی نیوک ایجاد کردم. تا الان وب سایت‌های زیادی رو شروع کردم و شاید به خاطر اینکه هدف تجربه کردن رو داشتم شکست خوردند. موفق‌ترین پروژه شکست خوردم رو می‌تونم اوکسو معرفی کنم که شاید اسمش رو شنیده باشید. الانم دارم کار‌هایی رو شروع می‌کنم چون با خودم عهد کرده بودم که تا بیست سالگی جاهای مختلفی کار کنم و تجربه کنم و بعد از تجربیاتم استفاده کنم. بعد از رسیدن به بیست سالگی خوشحالم که یکی از تجربیات خوبم همکاری با میزفاست و دارم ادامش میدم…
سرفصل های آموزش HTML
پایین سرفصل های HTML هست، روی منم کلیک کنی میتونی ببینی.
فصل ۸ – کار با جدول در HTML

روی فصل بالا کلیک کنید.

ازمون HTML شرکت کن

روی لینک بالا کلیک کن

فیلم آموزشی asp.net core 2

6 نظر

6 پاسخ

 1. سلام مقادیری که این اتری بیوت ها میگیره رو از کجا بدونیم

  1. سلام مصطفی،‌
   برای اینکار کافیه به وب سایت w3schools مراجعه کنی که منبع اصلی زبان نشانه گذاری HTML هستش.
   آدرسش رو انتهای مقاله ذکر کردم.

   1. آقا یه چیزی چشممو گرفته من توی سایتتون زیاد این html رو دیدم که زیرش نقطه به نقطه هست وقتی اینسپکت المنت رو میزنم یه عبارت abbr داره این رو به صورت پیش فرض سایتتون داره و این که ما هم میتونیم توی سایتی که طراحی میکنیم اینجوری کنیم که واسه هر کلمه ای خواستیم صفت title بزاریم؟!!! ببخشید اگه یکم نامرتبطه با این مطلب ولی چیزی در موردش نتونستم پیدا کنم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حداکثر حجم فایل برای آپلود: 1 مگابایت. فایل‌های مجاز برای آپلود: عکس, ویس, ویدیو, ورد یا پی دی اف, فایل متنی, زیپ. شما می‌تونید برای بهتر پرسیدن سوالتون، عکس یا ویس یا حتی فیلم در بخش نظرات میزفا آپلود کنید. برای ضبط ویس می‌تونید از خود واتس آپ استفاده کنید و بعد اینجا آپلود کنید و برای ارسال عکس هم کافی هست اسکرین شات بگیرید. Drop file here

با موفقیت ثبت شد، میزفا از شما برای عضویت در خبرنامه هفتگی تشکر میکند.

عضویت در خبرنامه هفتگی برای دریافت:

 • فیلم و مقاله رایگان سئو
 • آموزش‌های UX ، GA و GTM
 • مقاله های تخصصی ASP.NET Core
 • اطلاع رسانی از محصولات
فیلم آموزشی asp.net core 2
ترک میزفا خوب نیست!
معرفی جامع‌ترین ابزار سئو در ایران
بالای ۱۰ هزار عضو
PHZpZGVvIHdpZHRoPSI2MDAiIGhlaWdodD0iMzUwIiBwb3N0ZXI9Imh0dHBzOi8vbWl6ZmEuY29tL2Jsb2cvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjMvMDUvcG9zdGVyLW1pemZhLXRvb2xzLXZpZGVvLW1pbi5wbmciIGNvbnRyb2xzIHByZWxvYWQ9Im5vbmUiPiANCiAgIDxzb3VyY2Ugc3JjPSJodHRwczovL21pemZhLmNvbS9ibG9nL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIzLzA1L21pemZhX3Rvb2xzXzcyMHAubXA0IiB0eXBlPSJ2aWRlby9tcDQiPg0KPC92aWRlbz4=